Asmeniniai
Įmonėms
Asmeniniai Įmonėms

Privatumo politika

KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA, KLIENTO PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Gerbdami Jūsų privatumą ir atsižvelgdami į teisinį reguliavimą, mes - UAB „Alkotesteris" (toliau - Duomenų valdytojas) informuojame Jus, kad vykdydami sutartinius įsipareigojimus ir teikdami Jums alkotesterių, alkoholio detektorių, alkoblokų ir kt. įrangos (toliau – Įranga) pardavimo, priežiūros, remonto, techninio aptarnavimo, kalibravimo ir kt. serviso paslaugas (Toliau – Paslaugos), tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo privatumo pranešimu informuojame Jus apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime juos perduoti, kiek laiko saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Mūsų tvarkomi Jūsų, kaip mūsų kliento, asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono nr., el. pašto adresas, įrangos duomenys, atsiskaitomoji sąskaita, bankas, paslaugų teikimo istorija, juridinio asmens pavadinimas ir jo atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono nr., el. pašto adresas, aukščiau paminėtos Įrangos atmintyje kaupiami įrašai.

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir/arba nuskaitome iš Įrangos atminties. Asmens ir kt. duomenų pateikimas būtinas, kad galėtume užfiksuoti Jūsų įrangos perdavimą mums, Paslaugų suteikimą ir Įrangos pardavimą ar grąžinimą Jums. Jums nepateikus savo asmens duomenų, neturėsime galimybės teikti Jums Paslaugų.

Duomenų tvarkymo tikslai:

 • Įrangos pardavimas;
 • Paslaugų teikimas Jūsų Įrangai;
 • Aprūpinimas Įrangos eksploatacinėmis medžiagomis, antgaliais ir kt. priedais;
 • gynyba nuo teisinių reikalavimų.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Paslaugų teikimo sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, yra už juos viršesni (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: Duomenų valdytojas Jūsų asmens duomenų bendru atveju kitiems Duomenų gavėjams neteiks, išskyrus, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Visais atvejais, Duomenų valdytojas perduoda Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinęs duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindamas perduodamų duomenų saugumą. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Duomenų gavėjams Jums prašant.

Duomenų saugojimo laikotarpis: Duomenų valdytojas saugos Jūsų asmens duomenis iki Jūsų ir Duomenų valdytojo sutartinių santykių pabaigos, archyvavimo tikslais, kaip to reikalauja galiojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau kitų Jūsų ir mūsų sutartinių santykių pagrindu ar dėl kitų teisėtų priežasčių.

Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę būti informuotam, t. y., žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Alkotesteris"
kodas 300029033
buveinė Vilnius, M. K. Čiurlionio g. 82A

tel. nr. (8-5) 213 0155
El. p. BDAR@alkotesteris.lt

Perkant Paslaugas ar Įrangą iš mūsų Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su šia Kliento privatumo politika ir pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo.